Overdragelse af bolig

Overdragelse til andre

Ifølge Lov om leje af almene boliger § 71, har en anden end ægtefællen, der har haft fælles husstand med afdøde lejer, ret til at fortsætte lejemålet, hvis vedkommende har boet der mere end 2 år. Hvis boperioden er mindre end 2 år, kan boligorganisationen godkende at personen fortsætter lejemålet. Der er en nylig dom, hvor et barnebarn ansås for at have haft fælles husstand med bedstemoderen. Her havde boperioden været mere end 2 år. (Kilde: BL)

Overdragelse til børn

I den foreliggende situation kan boligselskabet ikke modsætte sig, at den unge mand flytter ind, idet den unge mand vil være omfattet af lejerens husstand. I retspraksis foreligger der således eksempel på, at en enlig kvinde lovligt kunne optage sit barnebarn og sit oldebarn i husstanden.(Kilde: BL)